Læren

08. August 2013

Her er vår offisielle lære, slik den uttrykkes i våre vedtekter: 

1) Vi tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Vi tror det er én Gud, den treenige Gud som er personene Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd;

2) Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, sann Gud og sant menneske, unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, sto opp tredje dag fra de døde, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde;

3) Vi tror på Den Hellige Ånd, den troendes talsmann og hjelper, som veileder og lærer hver enkelt i samsvar med Ordet . Vi tror at Den Hellige Ånd helliggjør den kristne i en livslang, uavbrutt prosess der Kristuslikhet er det overordnede mål. Vi tror at alle kristne trenger dåpen i Den Hellige Ånd, som er en kraftutrustning til vitnetjeneste overfor verden og til oppbyggelse av menigheten. Vi tror at Den Hellige Ånd herliggjør Jesus for alle mennesker, og overbeviser hver enkelt om synd, rettferdighet og dom, og om at hver enkelt har syndet og har ingen del i Guds herlighet;

4) Vi tror at mennesket blir født på nytt ved å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre, og tro i sitt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde. Troende dåp ved full neddykkelse hører sammen med gjenfødelsen. Vi mottar syndenes forlatelse og rettferdiggjørelse ved Jesu Kristi soningsverk på korset, som også omfatter helbredelse fra sykdom og befrielse fra djevelens plager;

5) Vi tror på Bibelen som Guds ufeilbare, autoritative og inspirerte ord;

6) Vi tror på en hellig, verdensvid menighet, de helliges samfunn som representerer Jesus Kristus på jorden, utrustet med hans myndighet. Vi tror det er maktpåliggende at det blant alle folkeslag ordnes lokale menigheter etter nytestamentlig forbilde, der apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene er hovedkjennetegnet på menighetens liv og fellesskap. Vi tror ikke at den kristne menighet har erstattet landet Israel og jødefolket under den nye pakt, men både Israel og menigheten har en enestående betydning i Guds frelsesplan;

7) Vi tror at Jesus kommer snart igjen for å hente sin menighet, og at vårt særskilte ansvar i lys av Jesu gjenkomst er å forkynne evangeliet for alle folkeslag. Vi tror på de dødes oppstandelse, Kristi domstol, og evig frelse eller evig fortapelse for hver enkelt.

 
Powered by Cornerstone