Bibelen er en åndelig bok

Bibelsyn 2
Jan-Aage Torp
08. August 2013
Bibelen er en åndelig bok

Det er umulig å tro på Bibelens ufeilbarhet uten at vi tror at Bibelen er en åndelig bok. Dette er den første og viktigste sannhet som den ufeilbare boken hevder om seg selv, skriver Jan-Aage Torp i den andre artikkel i serien om bibelsyn.

Ofte begynner vi med så mange innfløkte problemstillinger når vi skal analysere et vitenskapelig spørsmål, at vi går glipp av de aller enkleste sannheter. Når det gjelder vårt syn på Bibelen, er det umulig å ha et klart og trygt syn på dette, uten at vi først har akseptert den aller mest elementære sannhet som Bibelen hevder om seg selv: At Bibelen er ånd og liv!

Jesus er Ordet

Jesus drev de skriftlærde og fariseerne til desperasjon ved sin enkle og myndige undervisning. En av de sannheter som ble hevdet med styrke av Jesus, er at Jesus selv er Ordet. Han er Guds ord personifisert.

Johannes 1 gjengir dette med den største selvfølgelighet. Jesus og Guds ord er uatskillelig. «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet». Jesus er Guds tiltale til menneskeheten, han er selve forklaringen på hvem Gud er.

Jesus var det Ordet som Gud uttalte i skapelsens mirakler. «Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til».

Under endetidens dramaer vil Jesus fortsatt framstå som Guds personifiserte Ord: «Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord» (Åpenbaringen 19:13).

Jesu ord er ånd

«De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv» uttaler Jesus i Johannes 6:63. Johannes 1:4 forteller at «i ham var liv, og livet var menneskenes lys».

Jesus var nøye med å understreke at hans ord var fulle av liv og kraft.

Hans sannhetsord medførte frihet: «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere» (Johannes 8:32). «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri» (Joh 8:36).

I Markus 11 forbanner Jesus et fikentre. Hva forteller dette? At Jesu ord var fulle av liv og kraft. Det er på dette grunnlaget at Jesus uttaler i Markus 11:23: «Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! (...) for ham skal det skje».

Jesus uttalte domsord over byene Kapernaum, Betsaida og Korasin. Hva skjedde? Jo, byene visnet hen og ble radert ut av den virkelige verden.

Ordet har kraft

«Dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir (...) Herrens ord blir til evig tid» (1Pet 1:23 & 25).

Dette gudsordet viser mer spesifikt hva som skjer ved Guds ord. Det har kraft i seg til å gjenføde. Altså er Ordets kraft og den nye fødsel uatskillelige.

Klassisk er Hebreerne 4:12: «Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd».

Jakob 1,21 sier: «Ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler». Guds ord er mektig til å opprettholde og utvikle det nye livet, og det er nødvendig i helliggjørelsens nådeverk.

«Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning» heter det i 2Timoteus 3:16-17. Gudsordets nytte er ikke knyttet først og fremst til dets intellektuelle klarhet, men utgangspunktet er at Skriften er inspirert av Gud. Gud ånder på sine barn ved sitt ord.

Troen kommer av Ordet

«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10:17).

Peters pinsedagspreken ledet til troens overbevisning og hjertets omvendelse hos tusenvis av mennesker. Evangeliene og Apostlenes gjerninger er fylt av eksempler på at Ordets forkynnelse ledet til troens lydighet og glede.

Men denne troen må ivaretas, lærer vi i beretningene om såmannen. Ordet må høres og tas imot (Markus 4:20), det må forstås (Matteus 13:23), det må ivaretas i et vakkert og godt hjerte, og i utholdenhet (Lukas 8:15). Resultatet av dette er rike frukter i den troendes liv.

Powered by Cornerstone