Billy Graham: - Fred til sist!

Billy Graham

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte» (Åpenbaring 21:4). Se video der George Beverly Shea synger «Jeg vil heller ha Jesus».

Billy Graham: - Fred til sist!Billy Graham

(Fra Billy Grahams bok «Fred med Gud»)

Jeg kjenner mennesker som ville betale en million dollars for å finne fred. Millioner søker etter den. Hver tid og stund leter de etter den freden vi har funnet i Kristus. Satan styrer dem galt avsted. Han blinder deres øyne. Han bløffer dem. Og de finner den ikke! I Jesus er freden din for bestandig. Da har du funnet livets hemmelighet.

Det kristne idealet har mange fordeler framfor noen annen filosofi. Materialismen, ateismen og andre filosofiske retninger har intet å gi sammenlignet med Kristus.

Dr. Thiessen har satt opp en liste over forskjellige fordeler ved å være en kristen i sitt verk Christian Ethics, som vi vil gjengi her.

For det første: Du har fått barnekår. I samme stund som du tok imot Jesus Kristus som din personlige frelser ble du tatt opp i Guds familie. Nå er du hans barn. Du har visse privilegier og forpliktelser som bare de kongelige kjenner til.

For det andre: Du er arving. Bibelen lærer at da du ble en ny skapning i Kristus Jesus ble du Kristi medarving. Nå er du arving til alle ting.

For det tredje: Du har fred. Freden kan bare oppleves når du har tatt imot Guds tilgivelse - når du er blitt forsonet med Gud og har kommet inn i et harmonisk forhold til dine medmennesker og til Gud især. «Det finnes ingen fred, sier min Gud, for de urettferdige» (Jesaja 57:21).

Men ved sitt kors blod har Kristus gjort fred mellom Gud og oss, og han er selv vår fred. Når Kristus kommer inn i våre hjerter, blir vi fri den fryktelige følelsen av vår synd. Renset fra all urenhet og besmittelse kan vi løfte våre hoder i sikker visshet om at vi kan se våre medmennesker i ansiktet. Når en manns vei tekkes Herren, gjør han at endog hans fiender holder fred med ham. Enda viktigere er det at vi vet vi kan stå for Gud i dødens stund med samme følelse av fred og sikkerhet.

Billy Graham: - Fred til sist!Billy Graham & Jan-Aage Torp to år etter at Jan-Aage ga sitt liv tilbake til Jesus

Den fjerde store fordelen ved kunnskapen om Kristus er åndelig liv. I sin naturlige tilstand er det ingen som fullt ut er klar over alt som er galt i sitt liv, men er klar over den åndelige døden. De som ikke kjenner de teologiske uttrykksmåtene vil kanskje uttrykke sine indre følelser på en helt annen måte, men de kjenner den i alle fall.

Alle normale mennesker undrer seg nå og da over sin likegyldighet med hensyn til rett og galt. De er bestyrtet over sin egen villighet til å gå på kompromiss med det som er åpenbart urettferdig, og gå inn for det som er lønnsomt fremfor det som er rett. Selv den mest forherdede synder har sine stunder da han ønsket han kunne være god. De mest forherdede forbrytere og de frekkeste prostituerte kvinner kjenner den dype, alt annet enn kvalte, lengsel i seg etter å være noe bedre enn det de er. Menn og kvinner som forsøker å leve et sømmelig liv, er klar over hvor dårlig det lykkes for dem og tragedien er at så mange av dem ikke engang vet at de feiler fordi de er døde i synder og overtredelser og må bli gjort levende i Kristus før de kan leve etter de åndelige lovene. Jesus sa: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Johannes 10:10). Og Paulus sier: «den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2.Korinterbrev 5:17).

Å bli født på ny i Kristus betyr å bli født til nye idealer, nye lengsler, nytt håp, og nye muligheter til å oppnå disse tingene. Du er født på ny.

For det femte: når du er en kristen får du oppleve gleden av Kristi samfunn. Ensomheten er en av menneskenes verste tragedier. Hvor ofte kan en ikke kjenne seg ensom midt i folkeskarene. Hvor ofte har vi ikke lengtet etter å møte noen som kunne forstå og dele våre innerste følelser, noen vi kunne snakke med, som ser livet slik som vi ser det, som ledes av de samme motivene og klynger seg til de samme verdiene.

Billy Graham: - Fred til sist!Billy Graham i et intervju med Jan-Aage Torp i Oslo Når vi på moderne vis snakker om å finne noen som taler vårt språk, gir vi i grunnen uttrykk for den samme lengselen som salmisten: «Vend blikket mot høyre og se: Ingen kjennes ved meg, jeg har ikke noe sted å flykte, ingen bryr seg om meg» (Salme 142:5).

Du har funnet at Kristus er den vennen som forstår alle dine tanker, og når samfunnet med ham en gang er opprettet, vil du aldri bli alene mer. På ny står du i Guds nærhet. Dette fellesskapet er usigelig rikt på glede. Ingen menneskelig filosofi kan gi en slik herlig velsignelse.

For det sjette: Den som følger Kristus får ny kraft. Mennesket er i seg selv ute av stand til å leve opp til sin egen standard, langt mindre Guds langt høyere og nøyaktigere standard. Moseloven gir uttrykk for det minste Gud kan være fornøyd med, og i deg selv makter du ikke engang å nå opp til den i ditt liv.

Gjennom tidene har menneskene fattet beslutning på beslutning og håpet at de hadde kraft til å holde dem, mens de i sitt hjerte har visst at det meste en kunne oppnå var en midlertidig forbedring og ingen varig forandring.

Denne menneskelige svakhet kjenner vi så godt at gode nyttårsønsker over hele jorden er blitt til en spøk, og menneskenes evne til å begynne et nytt liv uten Gud er blitt til latter. Det er bare ved gjenfødelsen i Kristus at et menneske kan oppnå, ikke bare en forandring i sin livsførsel, men en ny personlighet.

Vi kjenner alle til den forandringen som fant sted med Paulus på veien til Damaskus, da Kristus kom inn i hans hjerte og forvandlet ham fra å være en av sine verste fiender til å bli en av sine mektigste forsvarere. Det finner sted mange like dramastiske forandringer med mennesker i dag, og de skjer ved den samme kraft som forvandlet Saulus til Paulus -gjenfødelsen i Jesus Kristus!

Ingen menneskelig filosofi kan oppnå slike forandringer og gi en slik kraft. Denne kraften står til din disposisjon ved et tegn fra deg. Gud sier: «Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd» (Jesaja 41:10).

I alle situasjoner, i alle oppgaver, hvor høy prisen måtte være og hvor stort offeret kan synes - Hans kraft vil være din styrke i prøvens stund.

For det sjuende: Kristenlivet fører med seg fysiske fordeler. Synden og følelsen av indre uverdighet fører til fysisk og mental usunnhet. Fysisk urenhet og fysisk umoral, hat mot sine medmennesker og bevisstheten om sin egen utilstrekkelighet og skuffelse og manglende evne til å nå det mål vi sukker etter - er alt sammen faktisk årsaker til mange fysiske og mentale sykdommer. Det var ingen tilfeldighet at Jesus kombinerte helbredelse av syke og med sin forkynnergjerning. Det er en intim forbindelse mellom åndens liv og kroppens og sinnets helse.

Fred med Gud og Guds fred i et menneskes hjerte og gleden av fellesskapet med Kristus har en velsignet virkning på både sjel og sinn, og vil utvikle og bevare fysisk og mental styrke.

Det er visse privilegier som bare en kristen kan nyte godt av. For eksempel fordelen av å eie guddommelig visdom og en stadig guddommelig ledelse. Bibelen sier: «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få» (Jakob 1:5).

En sann kristen har også en sann optimisme, forvissningen om at alt vil bli godt til slutt. Og denne forvissningen bygger han på guddommelig åpenbarelse.

En kristen har også et verdensbilde. Dette verdensbildet viser Guds hensikt og enden som alt skrider fram imot. Det forsikrer oss om, at til tross for krig og naturens nedbrytdende krefter, som synes å holde oss nede, er Gud fremdeles på tronen og har alle trådene i sin hånd. Skriften forteller at Gud har en bestemt plan for hver periode i historien, for hver nasjon og for hvert individ. Skriften åpenbarer Guds plan for Kristi gjenkomst når hans rike skal opprettes, som vi allerede har sett. Derfor har livet en mening for en kristen. Han eier forvissningen om at Gud til sist skal triumfere over all urettfeerdighet.

Når vi summerer sammen kristenlivets overlegenhet framfor alle andre former for liv, kan vi ikke unnlate å nevne den velsignelsen en kristen vil oppleve i all evighet. Job spør: «Når en mann dør, lever han da opp igjen?» Han besvarte sitt eget spørsmål da han sa: «Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet» (Job 19:25).

Hvilke utsikter! Hvilken framtid! Hvilket håp! Hvilket liv! Jeg ville ikke bytte med den rikeste og mektigste mann i verden. Jeg vil heller være kongens barn, Kristi medarving og medlem av den himmelske familien!

Jeg vet hvor jeg kommer fra, jeg vet hvorfor jeg er her, jeg vet hvor jeg går hen og jeg har fred i min sjel. Hans fred strømmer inn i mitt hjerte og overvelder min sjel!

Stormen raste. Sjøen slo mot klippene i store, tunge bølger. Lynet blinket, tordenen rullet, vinden blåste, men den lille fuglen lå og sov i en revne i klippen. Hodet hadde den lagt trygt under vingen. Det er fred, å kunne sove i stormen! I Kristus har vi fred og hvile midt i livets forvirring og uro.

Stormen raser, men det er ro i våre hjerter. Vi har funnet fred - til sist!

George Beverly Shea --I´d Rather Have Jesus

 

Powered by Cornerstone