Nytt/Historisk/Statsadvokaten: Mangeårige anklager mot Pastor Torp er henlagt - kan ikke påklages

Statsadvokaten: Mangeårige anklager mot Pastor Torp er henlagt - kan ikke påklages

Oslokirken Media
30. September 2021
Statsadvokaten: Mangeårige anklager mot Pastor Torp er henlagt - kan ikke påklages

Den tragiske saken som har versert i massemedier, sosiale medier og antireligiøse fora i snart 13 år med sterke anklager mot Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp er endelig henlagt av Statsadvokaten i Oslo, som i et påtegningsark til Øst Politidistrikt nylig avgjorde at saken ikke bare er henlagt, men den kan ikke påklages.

Statsadvokaten skriver:

«Statsadvokaten har ikke funnet grunn til å omgjøre Politiets henleggelsesbeslutning av 12. juli 2021. Det vises til politiets redegjørelse i påtegning av 7. september 2021, dok 01,04, som en i det vesentlige kan slutte seg til. Avgjørelsen kan ikke påklages, jf. straffeprosessloven § 59a siste ledd.»

Klager ble underrettet om saksavgjørelsen ved politiets brev av 12. juli 2021, og klager valgte å anke avgjørelsen.

Den 7. september 2021 skrev politiet i et påtegningsark til Statsadvokaten i Oslo at klagen «ikke inneholder slike opplysninger at en har funnet å omgjøre tidligere henleggelse».

I klagen ble det opplyst at klager er enig i politiets vurdering av at overtredelse av straffeloven (1902) § 219 første og annet ledd er å anse som foreldet. 

Imidlertid anførte klager at de samme handlingene faller inn under straffeloven (1902) § 232, hvorpå forholdet ikke er å anse som foreldet idet det angivelig foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter».

Avvist

Klager pekte på «påtvunget tro/religion, herunder frykten for å havne i helvete», «gjentatte brutale/grove demonutdrivelser der mistenkte har medvirket til handlingene, der det særlig vises til ett tilfelle der klager ble torturert på en kristen leir i Danmark».

Statsadvokaten og Øst Politidistrikt har etterforsket anklagene, og konkludert med at de både er foreldet, og at «det må ses bort fra anførslene også i forhold til straffeloven (1902) § 232». Politiet skriver at de ikke faller inn under «særdeles skjerpende omstendigheter».

Demonutdrivelse

Politiet viser til at klager i avhør har beskrevet hvordan demonutdrivelsene foregikk. Dette er beskrevet gjennomført som «håndspåleggelse, tungetale og pusteteknikk som resulterte i hyperventilering, men uten at det ble brukt fysisk makt».

Politiet mener derfor at heller ikke disse forholdene rammes av straffeloven

Faderhuset i Danmark

Hva gjelder anførslene om «tortur under en kristen leir i regi av Faderhuset i Danmark», bemerker politiet at Jan-Aage Torp «ikke selv deltok på den aktuelle leiren. Det er med dette på det rene at han ikke har utført de handlinger klager har beskrevet fant sted. Politiet forstår klagen dithen at det anføres at (Pastor Torp) skal ha medvirket til handlingene ved å sende klager til den aktuelle leiren. I den anførselen ligger det i så tilfelle at det menes at Torp forut for leiren hadde kunnskap om hva klager fysisk ville bli utsatt for under oppholdet».

Dette finner ikke politiet bevis for.

Takknemlig

I en uttalelse sier Pastor Jan-Aage Torp at han og familien er takknemlig for at saken endelig er avgjort, og han ber mediene, Pressens Faglige Utvalg (PFU), og antireligiøse fora å erkjenne fakta i sakene som har versert ukontrollerbart gjennom snart 13 år.

- Jeg vil understreke at klageren i denne saken har hatt full rett til å uttrykke sine synspunkter om meg i det offentlige rom, og direkte til meg. Jeg har ingen problemer med at noen er uenig i mine meninger og handlinger. Jeg har lyttet, lært - men likevel forbeholdt meg retten til å være uenig om faktagrunnlaget. Enhver sak har minst to sider. Faktagrunnlaget har rett og slett vært sviktende om både tvang, helvetestrusler, demonutdrivelse og mitt forhold til Faderhusets leir i Danmark i 2005. 

- Mainstream-media som aviser, radio, TV og forlag har ofte tilsidesatt fakta for å nøre hat og personforfølgelse som florerer i en ekstrem gruppe i den norske befolkning, sier Torp.

Harmoni og forståelse

- Samtidig er jeg takknemlig for seriøse medier som VG, NRK, Aftenposten og Firda som har beklaget sine overtramp og endog tatt skritt for å rette opp. Den endelige avgjørelsen fra Statsadvokaten i Oslo viser i etterkant at disse mediene har valgt å gjøre det rette, og det gir håp for norske mediers fremtid, sier Pastor Jan-Aage Torp og oppfordrer til slutt alle involverte til å vie livet til konstruktivt arbeid som fremmer harmoni og forståelse i Norge. 

Powered by Cornerstone