Lovsang og tilbedelse

Aina Torp

Aina Torp underviser om kraften som forløses gjennom lovsang.

Lovsang og tilbedelse

Da vi tilba Herren sammen i vår gudstjeneste for etpar søndager siden, viste Herren meg et bilde av hva som finner sted i den åndelige sfære. Jeg så at utfra vår munn kom det et stort, skinnende sverd. Vi var ikke inne i «krigførings-modus», vi tilba bare Herren. Men i denne enkle beundrings-handlingen viste Han oss at dette i seg selv er vårt krigførings-våpen, og gjennom dette kunne Han føre krig på våre vegne, og på vegne av våre familier, by og nasjon.

Salme 149:6-8 sier: «De har lovsang til Gud i sin munn og tveegget sverd i sin hånd. De vil ta hevn over folkeslag og tukte folkestammer, binde kongene deres med lenker og stormennene med jernband».

Jeg tror virkelig at Gud ønsker å gi oss en mye dypere forståelse av hva lovprisning og tilbedelse dreier seg om, hvordan det berører Guds hjerte, og forløser seierskraft over vår fiende. 2Kor 10:4 forteller oss at våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. I Efeserne 6:12 leser vi at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
 
For å forstå kraften i lovprisning og tilbedelse trenger vi å forstå kraften i ENIGHET. Enighet forløser kraft i den fysiske sfære, så vel som i den åndelige sfære. 2Kor 6:14-16 forteller oss hva og hvem vi ikke skal være i enighet med. I Matteus 18:19 snakker Jesus om kraften i enighet mellom to mennesker. Enighet i bønn beveger Gud til å gjøre «hva det enn er, skal de få det»... To mennesker som er enige om noe, kan utrette store ting. Hvor mye mer om vi som mennesker er enige med den Allmektige Gud, Universets Skaper, hvis Ord står fast i evighet, hvis trofasthet og kjærlighet er fullkommen og aldri opphører?
 
Lovsang og tilbedelse Hva er tilbedelse og lovprisning? Enighet med Gud i hvem Han er. På tross av mennesker, omstendigheter, trusler, sykdom eller hva som enn forsøker å ramme oss eller våre kjære, og som hever seg over Gud. Er det ikke dette som David gjorde? Han utøste sitt hjerte for Gud, og fortalte Ham hvor redd han var, hvordan hans fiender var ute etter å drepe ham, hvordan de hatet ham, og hvordan han hatet dem... (Dette skaker våre «religiøse» sinn...). Han anklaget til og med Gud for å ha forlatt og glemt ham. Han var ærlig overfor Gud om hva han følte, men han endte alltid opp med å lovprise Gud for Hans evigvarende trofasthet, godhet og skjønnhet! Han var en tilbeder, en som kjente Gud, og som kjente kraften i lovprisning. Han visste at ved å være enig med Gud i hvem Han er, istedenfor å dvele ved de nåværende omstendigheter, ville han motta ny styrke, håp og tro, fornyet visjon, og strategiene for å overvinne.
 
I tilbedelse og lovprisning er vi ikke bare enige med Gud i hvem Han er, men vi er også enige med Ham i hvem VI er i Ham. Fordi vi har vårt fokus på Ham, kan Han utføre et dypt verk i oss. Hvor vidunderlig og storslått dette er! Å komme på linje med sannheten om hvem Gud er, og hvem vi er i Ham, løser oss fra løgnens og forførelsens bindinger. Akkurat som Paulus og Silas da de var fengslet og i lenker. Da de tilba, ble fengselsportene åpnet og de ble satt fri.
 
I Salme 8:3 blir noen ganger det hebraiske ordet oze oversatt med 'vern', andre ganger med 'lovprisning': «Av småbarns og spedbarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender for å stanse hver motstander som vil ta hevn».
 
Salme 22:4 sier at Gud troner over Israels lovsanger.
 
Tilbedelse og lovprisning til Gud bygger et sted der Gud råder og regjerer, en trone. En trone er et sted som en konge bygger sitt kongedømme fra. Gud bygger sitt rike i og gjennom oss ved å bringe sin orden inn i våre liv. Han forandrer våre tanker og hjerter. Dette skjer idet vi lovpriser Ham fordi Han bygger sin trone der.
 
2Krøn 20:21-22: «Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, lot Herren en flokk som lå i bakhold, angripe ammonittene og moabittene og mennene fra Se’ir-fjellene som rykket fram mot Juda, og de ble slått».
 
Begynn å prise Herren med ny åpenbaring og forventning, og la Ham vise deg hvordan du kan se oppfyllelsen av din seier.
Powered by Cornerstone