Gjenopprett landet

«Den som murer igjen revner, Den som setter i stand veier så folk kan bo der»

Oslokirken er kalt til å gjenopprette livet for individer og familier, og også til å gjenopprette de grunnvollene som har gått tapt for Norge og Oslo, eller som må legges for første gang. Vår legitimitet er at vi hjelper mennesker til å gjenvinne sin Gudgitte helhet, verdighet og bestemmelse, og betjene mennesker av alle kulturer og omstendigheter gjennom livets vanskelige utfordringer.

Dette var budskapet og realiteten som Jesus Kristus brakte, men også budskapet som profetene Jesaja og Jeremia hadde talt med styrke idet de formidlet fremtid og håp til utallige mennesker gjennom historien.

Jesus brakte budskapet og realiteten i GJENOPPRETTELSE. Dette ble tydelig uttalt av apostelen Peter i Apgj 3:18-21:

«Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn»

Legg merke til at Jesus betonet omvendelse først. Altfor ofte vil vi ha gjenopprettelse uten omvendelse, men det er ganske enkelt umulig.

Det nye testamentet ble skrevet på gresk, og det greske substantivet «apokatastasis» finnes bare i Apgj 3:21, mens det korresponderende verbet blir brukt tre ganger i betydningen av en endelig gjenopprettelse.

Forestillingen går tilbake til de store profetene i Det gamle testamentet. De forutså eksilet, og de profeterte også at Gud ville gjenopprette sitt folk til sitt eget land (Jeremia 27:22; Daniel 9:25 osv.). Da dette fant sted, var forholdene i Judea langt fra ideelle, og dermed lette og lengtet folk etter en utvidet gjenopprettelse, en gjenopprettelse av velstand og velsignelse.

Med tiden kom dette til å bli forbundet med Messias. Jødene som helhet forsto denne gjenopprettelse i betyningen av materiell velstand, men Jesus så det i gjerningen til Johannes Døperen, som oppfylte profetien i Malaki 4:5. (Matteus 17:11; Markus 9:12).  Her, som ellers, gjenfortolket han den messianske kategorien som var blitt forvrengt blant jødene.

Budskapet var allerede blitt talt av profeten i Jeremia 30:18-22:

«Så sier Herren: Se, jeg vil vende skjebnen for Jakobs telt og vise barmhjertighet mot hans boliger. Hver by skal bygges på sin ruinhaug, hver borg skal stå på sitt rette sted. Fra dem skal det lyde lovsang og latter. Jeg gjør dem flere, ikke færre, jeg gir dem ære, de skal ikke foraktes. Hans barn skal være som før, menigheten skal bestå for mitt ansikt. Jeg vil straffe alle som undertrykker dem. Den fremste i folket skal være en av deres egne, herskeren skal komme fra dem selv. Jeg lar ham komme og tre fram for meg. For hvem vil ellers gi hjertet i pant for å nærme seg meg? sier Herren. Da skal dere være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.»

Og kraftfullt i Jesaja 58:6-14:

«Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare, du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!» Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt, om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles Den som murer igjen revner, Den som setter i stand veier så folk kan bo der. Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag ærverdig, om du holder den i ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, da skal du ha din lyst i Herren. Jeg lar deg ri over høydene i landet og spise av arven etter Jakob, din far. For Herrens munn har talt.»

Gjenopprettelse er ikke en teori, men bringer livet tilbake til sin opprinnelige plan og hensikt.

Powered by Cornerstone