5-foldige tjenestegaver gir vekst og enhet!

Jan-Aage Torp
25. Mars 2013

Den guddommelige veien til sann kristen enhet er at Kristus utvelger, innsetter, utruster og taler gjennom sitt lederskap.

5-foldige tjenestegaver gir vekst og enhet!Da verdens fremste kirkevekst-forsker, dr.Peter Wagner, forsket på pentekostalisme og karismatikk fra sin posisjon ved det prestisjetunge Fuller Theological Seminary, oppdaget han at veksten for den kristne kirke finner sted nettopp blant levende pinsevenner og karismatikere.

Noe av det mest interessante er å oppdage at dyptpløyende gjennombrudd og vekst skjer der hvor lederne er innsatt av Gud, og ikke av mennesker.

Modeller

Kirkesamfunns-modellen bygger på at mennesker og organisasjoner utvelger og innsetter.

Men tjenestegave-modellen bygger på at Jesus Kristus gir sine gaver ifølge efeserne 4:1-16. Merk at apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere er gitt av Kristus, ikke av mennesker.

Det er en forskjell mellom gavene i efeserne 4 and Den Hellige Ånds manifestasjoner ("pneumatikon") i 1korinter 12, ofte kalt "Åndens gaver".  1korinter 12-manifestasjonene gis prinsipielt sett til alle som er født på nytt. Men efeserne 4-gavene er gitt til Kirken som helhet, og bemyndigher de konkrete individer til å betjene og lede Kirken.

Det trenger ikke å være noen motsetning mellom “tjenestegave-modellen” og “kirkesamfunns-modellen”. Det avgjørende er at vi respekterer Kristus og Hans Ånd mer enn mennesker!

Enten vi tilhører et kirkesamfunn, et pakts-basert nettverk, eller vi ennå ikke har funnet et nettverk, trenger vi å verdsette at 5-foldige gaver er Guds måte å gi tjenende lederskap til Hans Kirke på.

Første og andre

I "sekularisert kristendom" er apostel- og profet-embedene blitt utryddet, eller feilaktig avfeiet.

Hva angår apostel-embedet, blir det oftest avfeiet på grunn av forvirring med hensyn til forståelsen av Kristi opprinnelige 12, og endog med hensyn til de nytestamentlige forfatteres apostolisitet. La det ikke være noen tvil: Det fem-foldige begrepet "apostel" må ikke blandes sammen med Kristi opprinnelige 12, heller ikke med Det nye testamentets forfattere! "Apostel" betyr "en som er sendt", og er en tjenende leder som legger fundamenter i individer, menigheter og samfunn. Kristus-gaven "apostel" er gitt til Kirken for å bringe modenhet, enhet, Kristus-likhet, visjon, strategi og læremessig klarhet.

Hva angår profet-embedet, er det en fundamental forskjell mellom den gammeltestamentlige og den nytestamentlige profet. En nytestamentlig profet taler ikke ufeilbarlig, og formidler ikke ordrett fra Gud. Fundamentalt taler den nytestamentlige profet for å bringe "oppbyggelse, formaning og trøst" (1korinter 14:3).

Sammen er den nytestamentlge apostel og profet de avgjørende fundamentleggende gaver til Kirken: "Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen" (efeserne 2:20). De er den første og andre i rang: "I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale." (1korinter 12:28).

For det tredje...

De andre tre Kristus-gaver til Kirken er evangelisten, pastoren og læreren (efeserne 4). 1korinter 12:28 sier faktisk at læreren er nummer tre i rang, før evangelisten og pastoren. Det er en viss indikasjon i efeserne 4-avsnittet på at "hyrde og lærer" er ett og samme embede, og dermed kan dette innebærer at vi har "4-foldige" og ikke "5-foldige" gaver.

Apostelen, profeten, evangelisten, pastoren og læreren er sammen en formidabel kraft for å bemyndige og utruste Kirken!

Enhet

I den senere tid har jeg fått nåde til å samle et voksende antall slike tjenestegaver i i ulike land til brorskap og bønn. Vi deler livet og hjertet med hverandre. Vi gråter og ler med hverandre. Vi styrker hverandre. Vi ber for hverandre.

Vi opplever enheten i Kristus.

At enhet i Kristus kjennemerker slike samlinger av 5-foldige tjenestegaver, bør ikke overraske noen. Paulus understreket nemlig dette i efeserne 4:13: “inntil vi alle når fram til enheten i troen”.

Den menneskelige modellen for “kristen enhet” er makt, manipulasjon, kontroll….

Den guddommelige veien til sann kristen enhet er at Kristus utvelger, innsetter, utruster og taler gjennom sitt lederskap.

Powered by Cornerstone