Arkiver/Generelle vilkår

Generelle vilkår

08. August 2013

Generelle vilkår for Trossamfunnet Restoration Oslokirkens rettigheter til stoff (tekst, foto, video, audio, illustrasjoner, grafikk og annet) som leveres Trossamfunnet Restoration Oslokirken for publisering.

1. Området 
Disse vilkår gjelder for alle typer av redaksjonelt stoff – tekst, foto, video, audio, illustrasjoner og grafikk – som leveres Trossamfunnet Restoration Oslokirken for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale  Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Trossamfunnet Restoration Oslokirkens rettigheter 
Trossamfunnet Restoration Oslokirken overtar retten til å utgi stoffet i alle Trossamfunnet Restoration Oslokirkens publikasjoner. Dette innebærer at stoffet både kan utgis på restoration-oslokirken.no, restoration-oslo.church, samt andre nettsteder som eies og drives av Trossamfunnet Restoration Oslokirken, inklusive trykte publikasjoner og elektroniske distribusjonskanaler, med mindre annet er skriftlig avtalt. Bruksretten gjelder altså uavhengig av teknisk plattform og vil også omfatte nye plattformer som utvikles etter denne avtalens inngåelse. Trossamfunnet Restoration Oslokirkens rettigheter omfatter også utgivelse i andre publikasjoner som Trossamfunnet Restoration Oslokirken har samarbeids-/utvekslingsavtale med.

3. Endringer i materiale 
Trossamfunnet Restoration Oslokirken gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Ansvar 
Trossamfunnet Restoration Oslokirken forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Trossamfunnet Restoration Oslokirken uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for ethvert økonomisk tap Trossamfunnet Restoration Oslokirken lider som følge av manglende rettigheter.

5. Honorering 
En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. 
Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Trossamfunnet Restoration Oslokirkens rettigheter etter disse vilkår.

 

Trossamfunnet Restoration Oslokirken
August 2013

Powered by Cornerstone